1836
ug585-Zynq-7000-TRM.pdf
Zynq-7000AllProgrammable SoCTechnical Reference ManualUG585 (v1.7) February 11, 2014Zynq-7000 AP SoC
466
The_Zynq_Book_ebook_chinese.pdf
ZynqBook基于含有ARM Cortex-A9 的Xilinx Zynq-7000 全可编程片上系统的嵌入式处理器The Zynq Book基于含有ARM Cortex-A9 的Xilinx Zy
155
ZYNQ开发书籍.pdf
ZynqBookTutorialsLouise ElectricalEngineeringUniversity StrathclydeGlasgow,Scotland, UKv1.2 July2014
  • wjyok 2015-09-08
  • 热度:
78
zynq-7000 all programmable soc pcb设计指南-Zynq-7000.pdf
Zynq-7000All Programmable SoC PCB Design Guide UG933 (v1.9) May 22, 2015Zynq-7000 PCB Design Guide w
15
详解 Zynq UltraScale+ MPSoC.pdf
WP470 (v1.0),2015 1白皮书:ZynqUltraScale+ MPSoCWP470 (v1.0),2015 日详解Zynq UltraScale+ MP
11
zynq-7000-product-selection-guide.pdf
Copyright2014–2016 Xilinx. Copyright 2014–2016 Xilinx.Page 2Zynq-7000 All Programmable SoC FamilyCos
121
Zynq-7000 All Programmable SoC Packaging and ....pdf
Zynq-7000All Programmable SoC Packaging PinoutProductSpecificationUG865 (v1.6) March 2016Zynq-7000AP
129
基于Zynq平台的伺服机器人设计.pdf
基于Zynq平台的伺服机器人设计 重庆大学硕士学位论文 (学术学位) 学生姓名:周荟景 指导教师:张 业:信号与信息处理学科门类:工 一四年四月Design ServoRobot Based Zynq
7
ZYNQ_XC7010核心板原理图.pdf
HuLinZhouJia<QC Released DrawnDat CheckedDat QCDat Date>HYDZXC70X0_DVM< Code>CT2014-6V2< Scale>17REV
21
Xilinx Zynq ZC702开发板Linux移植指南.pdf
4.1构建BOOT.bin.......................................................................................

向豆丁求助:有没有zynq?